Classes

UTgDeviceForm_Thrust

UTgDeviceForm > UObject

Member Type Offset Share
m_FlyingBlendList1P TArray<UTgAnimNodeBlendByDrogozFlying*> 0x28c
m_FlyingBlendList3P TArray<UTgAnimNodeBlendByDrogozFlying*> 0x29c